آمار زیست شناسان سلولی 90 خوارزمی
رنگ آمیزی بافت های گیاهی به دو منظور انجام می شود :

۱. پدیدار ساختن قسمت هایی که در حالت عادی شفاف و نامرئی هستند

۲. مشخص کردن یک جز از اجزای دیگر

 


موضوعات مرتبط: just biology ، گزارش کار آزمایشگاه.بیا تو!

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه سی ام مهر ۱۳۹۱ | 17:49 | نویسنده : مسئول ارشد وبلاگ! |

در برش عرضی ریشه تک لپه‌ایها و ساختار نخستین دو لپه‌ایها، دو منطقه قابل تشخیص است:

۱- منطقه بیرونی یا پوست (Cortex)
۲- منطقه درونی یا استوانه مرکزی (Stele)

منطقه بیرونی شامل: اپیدرم (Epidermis)، پارانشیم پوست (Cortex)، آندودرم (Endodermis)
منطقه درونی شامل: دایره محیطیه (Pericycle)، دستجات آوندی (Xylem + Phloem)، مغز و اشعه مغزی (Pith)

 منطقه بیرونی:

منطقه بیرونی ریشه با اپیدرم و تارهای کشنده شروع شده و سپس پارانشیم پوستی (بخش اعظم برش عرضی ریشه در تک‌لپه‌ایها) و در نهایت به آندودرم ختم می‌شود 

* برش عرضی ریشه در تک لپه‌ایها


آندودرم از اختصاصات ویژه‌ تک‌لپه‌ایها بوده که ترکیبی از سوبرین یا لیگنین دیواره درونی یا جانبی آن را می‌پوشاند و به آن ساختار Uشکل می‌دهد. اصطلاحاً به این قاب یا کمربند ضخیم که به دور یاخته‌های آندودرم قرار گرفته نوار کاسپارین (Casparian strip) می‌گویند. ورود آب تنها از طریق یاخته‌های فاقد چنین دیواره ضخیمی صورت می‌گیرد که به آنها سلولهای معبر یا گذرگاه (Passage) می‌گویند

 

برش عرضی ریشه زنبق

* موقعیت نوار کاسپارین و سلولهای معبر در برش عرضی ریشه زنبق

منطقه درونی:

منطقه درونی با دایره محیطیه شروع شده، سپس دستجات آوندی (شامل بافت چوب و آبکش) و در نهایت پارانشیم مغز و اشعه مغزی است. دایره محیطیه در بیشتر اوقات یک ردیفی بوده که درست در زیر آندودرم واقع شده و منشأ ریشه‌های فرعی است

بافت چوبی خود شامل چوب اولیه (Protoxylem) و چوب ثانویه (Metaxylem) بوده که آوند آبکش مابین آنها قرار می‌گیرد (رنگ بنفش در این تصویر). بافت چوبی در تک لپه‌ایها، همان طوریکه در تصویر زیر مشاهده می‌شود، رشد رو به مرکز دارد. به عبارتی متاگزیلم‌ در مرکز و پروتوگزیلم‌ دور از مرکز (مشاهده ریشه ذرت به عنوان یک تک‌لپه). لازم به ذکر است که تعداد دستجات آوندی در ریشه تک لپه‌ایها به مراتب بیشتر از دو لپه‌ایهاست


برش عرضی ریشه تک لپه

 * به رشد رو به مرکز بافت چوبی (Xylem) در تک لپه‌ایها و موقعیت بافت آبکش (Phloem) مابین آنها دقت کنید 


ریشه دو لپه:

ساختار نخستین ریشه دو لپه‌ایها مشابه تک لپه‌ایها بوده با این تفاوت که آرایش Polyarch از ویژگیهای ریشه‌های گیاهان تک لپه‌ای است. (تعداد گروههای پروتوگزیلم ممکن است یک (Monoarch)، دو (Diarch)، سه (Triarch) یا بیشتر از آن (Polyarch) باشد)
 

ساختار نخستین ریشه دو لپه

* ساختار نخستین ریشه یک گیاه دو لپه‌ای


ساختار پسین ریشه حاصل فعالیت دو لایه زاینده کامبیوم و فلوژن می‌باشد. دستجات پروتوگزیلم در تصویر فوق Triarch و در این تصویر Tetrarch می‌باشد. لایه زاینده پروکامبیوم (residual procambium) مابین بافت چوبی و آبکشی قرار گرفته است

لایه‌ای پیوسته از کامبیوم آوندی از طریق تبدیل دایره محیطیه به یاخته‌های مریستمی و پروکامبیوم آوندی باقیمانده که تبدیل به کامبیوم آوندی شده، بوجود می‌آید. این لایه ابتدا موج‌دار بوده و از قسمت بیرونی آوندهای چوبی نخستین و قسمت درونی آوندهای آبکشی نخستین می‌گذرد. کامبیوم آوندی از طرف داخل، آوندهای چوبی پسین و از طرف خارج، آوندهای آبکشی پسین را تولید می‌کند (موقعیت دستجات آوندی را در ساختار پسین ریشه در گیاهان دو لپه‌ای در این تصویر مشاهده نمائید)

ساختار پسین ریشه در دو لپه

* ساختار پسین ریشه در یک گیاه دو لپه


رشد آوندهای چوبی پسین سریعتر است، لذا حلقه کامبیوم آوندی رفته رفته به صورت دایره کاملی ظاهر می‌شود. فعالیت کامبیوم در زمستان متوقف شده و هنگار بهار مجدداً آغاز می‌گردد. به همین دلیل آوندهای بهاره از آوندهای پائیزتر فراخ‌تر بوده و دیوار آنها نازکتر می‌باشد


موضوعات مرتبط: just biology ، گزارش کار آزمایشگاه.بیا تو!

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه سی ام مهر ۱۳۹۱ | 17:40 | نویسنده : مسئول ارشد وبلاگ! |

محققان آلمانی می گویند موفق به تولید اسپرم موش در محیط آزمایشگاه شدند. تولید این اسپرم در محیط آزمایشگاه احتمال اینکه زوجین نابارور دیگر نیازی به اهدا کننده اسپرم نداشته باشند ، افزایش می دهد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، دانشمندان توانسته اند سلول هایی را از بیضه موش های نابالغ جوان بگیرند و آنها را به شکل اسپرم موش در محیط آزمایشگاه رشد دهند.

آنها با استفاده از ژل غنی و مغذی خاصی در یک محیط سه بعدی این اسپرم ها را رشد دادند.

به گفته پژوهشگران این محیط بسیار شبیه محیط بیضه است و با محیط هایی استفاده شده در تحقیقات ناموفق پیشین متفاوت است.

با این حال هنوز راه زیادی تا تایید امکان استفاده از این شیوه برای تولید اسپرم انسانی باقی است.

به ویژه آن که هنوز مشخص نشده است که آیا می توان سلول های مناسب را از انسان نمونه برداری کرد یا خیر. یا این که آیا سلول های انسانی نیز به شیوه اجرا شده بر روی موش ها در محیط آزمایشگاه رشد می کنند یا خیر.

تاکنون دانشمندان نتوانسته اند اسپرم موش های زنده را در این آزمایش کشت دهند و نمی دانند آیا این اسپرم ها می توانند تخمک را بارور کنند یا خیر.


موضوعات مرتبط: just biology

تاريخ : شنبه بیست و نهم مهر ۱۳۹۱ | 20:26 | نویسنده : مسئول ارشد وبلاگ! |

نوشته  :   بهمن فخريان  - كارشناس مسئول گروه زيست شناسي

اين نوشته را مي توان مكمل مبحث گياهان تك لپه اي و دولپه اي در نظر گرفت .

الف) مقايسه ي برش هايي از ساختار نخستين ساقه و ریشه ( شكل هاي 1و 2 )

1- در ساقه حجم پوست از استوانه ي مرکزی کمتر در حالی که در ریشه معمولا" حجم پوست از استوانه مرکزی بیشتر است؛یا به عبارتی در ریشه استوانه ي مرکزی مشخص تر است .

2- درساقه آوندها  مقابل هم و به نحوي قرار گرفته اند كه آوندهای چوبی به سمت مركز  و آوند های آبکش به سمت روپوست قرار گرفته اند ؛ در صورتی که در ریشه آوند ها یك در میان قرار گرفته اند.

ب) مقايسه برش هاي ساقه و دمبرگ  ( شكل هاي 3و 1 )

1- درساقه دسته های آوندی روی یک یا چند دایره قرار گرفته اند ، یا در همه جای ساقه پراكنده هستند ، ولی در دمبرگ روی یک کمان قرار گرفته اند .

2- آوند های چوبی ساقه به سمت  داخل و آوند هاي آبکش آن به سمت  خارج قرار دارند ، ولی در دمبرگ آوند های چوبی در بالا و آوند های آبکش در زیر آن ها  قرار گرفته اند .

3- در دمبرگ ها تقارن دوطرفی وجود دارد و خط تقارن ازوسط شیار دمبرگ ( بخش مقعر ) می گذرد ولی در ساقه  تقارن معمولا" به صورت شعاعی است .

 

 

ج) مقايسه برش هاي  ساقه ي گياهان تک لپه ا ي و دو لپه اي   (شكل هاي 4 و 5 )

1- تعداد دسته های آوندی در ساقه ي گياهان تک لپه ای فراوان تر است و روی دوایر تقريبا" هم مرکز قرار دارند، درصورتی كه اين دسته ها در گياهان  دو لپه ای کم تر و روی یک دایره قرار گرفته اند .

2- در ساقه ي گياهان دولپه ای پوست مشخص تر، ولی در ساقه ي گياهان تک لپه ای پوست نازک و گاهی مرز آن با استوانه ي مرکزی نامشخص است .

 

مقايسه برش هاي  ریشه ي گياهان  تک لپه اي  و دولپه اي  ( شكل هاي  6 و 7 )

1- در ریشه ي گياهان تک لپه ای استوانه ي مرکزی بزرگ تر و حجم پوست کم تر است ، در صورتی که در ريشه ي گياهان دولپه ای استوانه ي مرکزی کوچک تر و حجم پوست بیش تر است .

 

    2- در گياهان تک لپه ای  وسط ریشه معمولا" بافت پارانشیم مغزی وجود دارد ، كه در بیش تر گياهان دولپه ای دیده نمی شود .

3- در گياهان دولپه ای ها معمولا" تعداد دسته ها کم تر ازتک لپه ای هاست .

4- در گياهان  دولپه ای  دسته های آوندی در کنار هم قرار گرفته اند و شکل ضربدر را می سازند ، ولی درگياهان  تک لپه ای  دسته های آوندی ازهم فاصله دارند و بین آن ها بافت پارانشیم مغزی ادامه مي يابد و اشعه ي مغزی را می سازد .

5- حلقه ی کاسپاری در سلول های آندودرم گياهان تک لپه ای در برش عرضي نعلی شکل به نظر ميرسد ، ولی در گياهان دولپه ای اين حلقه به صورت یک خط در طول یک سلول یا نقطه دربین سلول های مجاور دیده می شود .

6- در لایه ی آندودرم بعضی گياهان تک لپه ای  سلول های معبر وجود دارند اين سلول ها در گياهان دولپه ای کم تر دیده می شوند .

 

مقايسه ي برش عرضي برگ گياهان تک لپه اي  و دولپه اي  ( شكل هاي 8 و 9 )

 1- تفاوت چندانی بین برگ هاي بسياري از گياهان تک لپه اي  و دولپه اي وجود ندارد :  هر دو دارای پارانشیم هاي نرده ای و حفره ای هستند ، ولی در گياهان دو لپه ای که برگ به صورت افقی قرار گرفته است ، پارانشیم نرده ای در بالا و پارانشيم اسفنجی در پایین دیده می شود،  در صورتی که در اکثر گياهان تک لپه ای که برگ ها به صورت عمودی هسنند ،  میانبرگ فقط ازنوع پارانشیم اسفنجی است .

2- در سطح زیرین برگ های افقی تعداد روزنه ها بیشتر است ، ولی در برگ های عمودی مثل برگ هاي گياهان تک لپه ای تعداد روزنه ها در هر دوطرف یکسان است .


موضوعات مرتبط: just biology ، گزارش کار آزمایشگاه.بیا تو!

تاريخ : جمعه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۱ | 20:15 | نویسنده : مسئول ارشد وبلاگ! |
دوستان مطلع شدیم رتبه های دانشجوها رو در سال گذشته بر روی برد نصب کردند(برد که نبود شیشه ی پنجره روبروی گروه!).برای من که خوشایند نبود! چون از آخر اول شدم و سال گذشته رکوردی رو در کارنامه تحصیلی خودم ثبت کردم المپیکی!

اما خبرای خوش و اتفاقات خوب ابتدای لیسته :خانم وفایی در صدر جدول

و همین طور که به ترتیب پایین میای ۲ نفر دیگه از اعضای وبلاگمون به ترتیب به چشم میخورن و جز ۱۰ نفر برتر کلاس هستن. خواهر ها گلستان نژاد و غفوری .که من بهشون اففففففففتخار میکنم.

آمار بقیه رو فعلا نگرفتم ولی مطمئنا جز بهترینها بودن.

وفایی جان قبلا بهت اخطار دادم تا هفته بعد مهلت داری جعبه ی شیرینی رو تسلیم ما بکنی!!!!ما شیرنی میخوایم یاللا...ما شیرینی میخوایم....شیرینی....شیرینی....دیر بکنی مجبورت میکنم سر کلاس اکولوژی هم میوه بدی هاااااا!!!

بچه ها دست ما رو هم بگیری به قله نزدیک بشیم.و از بقیه دوستان هم التماس دعا داریم.


موضوعات مرتبط: هر چی میخواد دل تنگت

تاريخ : یکشنبه بیست و سوم مهر ۱۳۹۱ | 21:32 | نویسنده : مسئول ارشد وبلاگ! |
شخصی در یک تست هوش دردانشگاه که جایزه یک میلیون دلاری براش تعیین شده شرکت کرده .

سوالات این مسابقه به شرح زیر میباشد :

۱-جنگ ۱۰۰ ساله چند سال طول کشید؟
الف-۱۱۶ سال ب-۹۹ سال ج-۱۰۰ سال د- ۱۵۰ سال
آن شخص از این سوال بدون دادن جواب عبور کرد .

۲-کلاه پانامایی در کدام کشور ساخته میشود؟
الف-برزیل ب-شیلی ج-پاناما د-اکوادور
آن ازدانش اموزان دانشگاه برای جواب دادن کمک خواست .

۳-مردم روسیه در کدام ماه انقلاب اکتبر را جشن میگیرند؟
الف-ژانویه ب-سپتامبر ج-اکتبر د-نوامبر
آن شخص از خدا کمک خواست .

۴-کدام یک از این اسامی اسم کوچک شاه جورج پنجم بود؟
الف-ادر ب-البرت ج-جورج د-مانویل
آن شخص این سوال رو با پرتاب سکه جواب داد .

۵-نام اصلی جزایر قناری واقع در اقیانوس ارام از چه منبعی گرفته شده است؟
الف-قناری ب-کانگرو ج-توله سگ د-موش صحرایی
آن شخص از خیر یک میلیون دلار گذشت .

 

اگر شما فکر میکنید که از آن شخص باهوش‌تر هستید و به هوش او می‌خندید، پس لطفا به جواب صحیح سوالات در زیر توجه کنید:

۱- جنگ ۱۰۰ ساله( ۱۴۵۳-۱۳۳۷ میلادی) به مدت ۱۱۶ سال به درازا کشید.
۲- کلاه پانامایی در کشور اکوادور ساخته می‌شود.
۳- انقلاب اکتبر روسیه در ماه نوامبر جشن گرفته میشود.
۴- نام کوچک شاه جورج البرت بود.(در ۱۹۳۶ او نام کوچک خود را تغییر داد.)
۵- توله سگ. در زبان اسپانیایی INSULARIA CANARIA که در فارسی به معنی جزایر توله سگها است .


موضوعات مرتبط: هر چی میخواد دل تنگت

تاريخ : یکشنبه بیست و سوم مهر ۱۳۹۱ | 21:11 | نویسنده : مسئول ارشد وبلاگ! |
                                      

                                                         آمیلو پلاست سیب زمینی

سلول سیب زمینی

 

بشره ی پیاز در حالت پلاسمولیز

 

بشره ی پیاز در حالت تورژسانس

اسکلرئید ستاره ای

لازم به ذکره که این تصاویر از وبلاگ های مختلف برداشت شده و تنها جهت گرداوری تصاویر برای گزارش کار آزمایشگاه این پست ایجاد شده! ما از صاحبان اثرها بابت تصاویر بی نظیرشون ممنونیم .خدا اجرشون بده!تاريخ : جمعه بیست و یکم مهر ۱۳۹۱ | 11:44 | نویسنده : مسئول ارشد وبلاگ! |

مرکز ذخایر ژنتیک ایران برگزار می کند.
 سرفصلها:
      ميتوز و کاريوتايپ
      نحوه تهيه لام ميتوزي
      آموزش استفاده از نرم افزار Micro measure 3.3
      آموزش متد C-banding
      تجزيه و تحليل نتايج


شهریه: 150000 تومان

تاریخ برگزاری: 24 الی 25 مهر
                  13 الی 14 آذر


جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88525385 تماس حاصل نمایید.تاريخ : جمعه بیست و یکم مهر ۱۳۹۱ | 11:16 | نویسنده : مسئول ارشد وبلاگ! |

تحقیقات فیزیکدانان دانشگاه تکنولوژی ویتنام نشان می‌دهد، کوارک گلوئون پلاسما با گرانروی بسیار کم احتمالاً کامل‌ترین مایع جهان است.

مایعات چگونه می‌توانند مایع باشند؟ این سوالی است که فیزیکدانان دانشگاه تکنولوژی ویتنام در تلاش برای یافتن پاسخی به این سوال هستند.

نتایج تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد، حالت چسبندگی کوارک گلوئون پلاسما بسیار کمتر از مقداری است که در تئوری‌های قبلی مطرح شده بود.

مایعات با قدرت چسبندگی بسیار بالا مانند عسل از اصطکاک داخلی قوی برخوردار هستند و مایعات کوانتومی مانند سوپر هلیوم مایع از گرانروی (ویسکوزیته) بسیار پایینی برخوردار است.

در سال ۲۰۰۴ میلادی نظریه‌پردازان مدعی شدند که در نظریه کوانتومی، ویسکوزیته پایین‌تری برای مایعات در نظر گرفته شده است. با استفاده از شیوه های نظریه استرینگ، پایین‌ترین نسبت ممکن گرانروی (ویسکوزیته) اعلام شد که سوپر هلیوم مایع بسیار بالاتر از این آستانه قرار داشت.

اندازه‌گیری‌های صورت گرفته در سال ۲۰۰۵ نشان داد که گرانروی کوارک گلوئون پلاسما به ندرت بالاتر از حد اعلام شده است.

گرانروی کوارک گلوئون پلاسما را نمی‌توان به طور مستقیم محاسبه کرد و این مساله به چند شاخص فیزیکی دیگر بستگی دارد. رفتار این مایع چنان پیچیده است که باید از روش‌های مختلف برای سنجش گرانروی آن استفاده کرد. با استفاده از نظریه استرینگ محققان دریافتند که نظریه میدان کوانتومی کوارک گلوئون پلاسما در ابعاد بالاتر به فیزیک سیاه‌چاله‌ها مربوط می‌شود.

با این حال «دومینیک اشتاین ادر» از محققان موسسه فیزیک نظری وین معتقد است، رکورد گرانروی بسیار پایین این مایع ممکن است در آینده شکسته شود.

به گزارش ایسنا، کوارک گلوئون پلاسما بسیار داغ توسط شتاب‌دهنده یون سنگین در برخورد‌دهنده‌ هادرون بزرگ (LHC) تولید شده است.

این برخورد‌دهنده پرانرژی‌ترین شتاب دهنده ذرات جهان است که توسط سازمان تحقیقات هسته‌‌ای اروپا (CERN) در نزدیکی شهر ژنو سوئیس ساخته شده است.تاريخ : جمعه بیست و یکم مهر ۱۳۹۱ | 11:5 | نویسنده : مسئول ارشد وبلاگ! |
مرکز ذخایر ژنتیک ایران برگزار می کند.

سرفصلها:
      آشنايي با اصول استخراج DNA و انواع روشهاي استخراج
      مقدمه اي بر تفاوتهاي باکتري هاي گرم مثبت و منفي
      استخراج DNA از باکتري گرم منفي با استفاده از روش کيتهاي استخراج ستون سيليکا و روش آلي


شهریه: 100000 تومان

تاریخ برگزاری: 24 مهر
                  30 آبان
                  25 آذر


جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88525385 تماس حاصل نمایید.


موضوعات مرتبط: هر چی میخواد دل تنگت

تاريخ : جمعه بیست و یکم مهر ۱۳۹۱ | 10:59 | نویسنده : مسئول ارشد وبلاگ! |

 

یکی از ساده ترین روش های مشاهده ی سلولهای گیاهی مشاهده فلس پیاز زیر میکروسکوپ است. در اینجا دیواره ی سلولهای گیاهی و همچنین واکوئل حجیم مرکزی قابل مشاهده است که تمام سطح سلول را فرا گرفته است.


موضوعات مرتبط: ببین حالشو ببر ، just biology ، گزارش کار آزمایشگاه.بیا تو!

تاريخ : سه شنبه هجدهم مهر ۱۳۹۱ | 16:28 | نویسنده : مسئول ارشد وبلاگ! |

بهدست آوردن مقاومت مجهول به روش پل تار قانون کیرشهفبه دست آوردن مقاومت مجهول به روش پل وتسونبستگی مقاومت هادی باطول سیم ،قطر سیم،جنس سیمبه دست آوردن مقاومت مجهول به روش جانشانی اندازه گیری مقاومت داخلی ولت متربه هم بستن آمپرمتر(سری) وولت متر(موازی)در مدار


موضوعات مرتبط: ببین حالشو ببر ، گزارش کار آزمایشگاه.بیا تو!

تاريخ : شنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۱ | 15:6 | نویسنده : خ غفوری |
 
نشریه دیلی تلگراف با بازبینی تصاویری که در طول سال 2010 از حیوانات مختلف جمع آوری کرده و گزارشی را از جالب توجه ترین، عجیب ترین و خنده دارترین تصاویر حیوانات در سال تنوع گونه های زیستی منتشر کرده است.

سال تنوع گونه های زیستی به پایان رسید و نمی توان انکار کرد که در این سال با توجه به نامی که برایش انتخاب شده بود، اکتشافات بسیاری در زمینه گونه های زیستی در سرتاسر جهان صورت گرفت.

اما در کشورهای مختلف نوعی دیگر از اکتشاف گران فعالیت دارند که در جستجوی گونه های جدید زیستی نیستند، بلکه تنها می خواهند از حیواناتی که در اطراف انسانها زندگی می کنند، لحظات زیبا و جالب توجهی را به ثبت برسانند و عجیب یا خنده دار بودن یک جاندار را بزرگنمایی کرده  به تصویر بکشانند.

نشریه دیلی تلگراف در پایان سال تنوع گونه های زیستی مجموعه ای از این تصاویر را از عجیب ترین و خنده دارترین حیوانات جهان در سال 2010 منتشر کرده که در ادامه بخشی از آن را مشاهده خواهید کرد:


بچه خفاش گوش دراز

بچه خفاش گوش دراز که در مرکز امداد و نجات حیوانات در سامرست نگهداری می شود
گوشهای این بچه خفاش هنوز کاملا شکل نگرفته است اما پس از رشد کامل بالای سر خفاش قرار خواهد گرفتموضوعات مرتبط: ببین حالشو ببر

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه چهاردهم مهر ۱۳۹۱ | 14:33 | نویسنده : مسئول ارشد وبلاگ! |
چند روزی هست که بازدیدکننده ی عزیزی ابراز ناراحتی کردن که ما از مطلبشون بدون اجازه و بدون ذکر منبع استفاده کردیم!

البته ما حق رو به ایشون میدیم .چون برای به دست آوردن یا جمع آوری مطالب  زحمت زیادی کشیده میشه و درست نیست دوستان این زحمات رو نادیده بگیرن و....

البته ما واقعا متوجه نبودیم مطلب برای ایشون هست که منبع ذکر کنیم وگرنه حتما این کار رو میکردیم.ما پوزش خودمون رو رسما اعلام میکنیم و امیدواریم که ببخشن .

قول میدیم مطالبمون رو با حساسیت بیشتر و احساس مسئولیت بیشتری انتخاب کنیم. 

 پیشنهاد میکنیم دوستان مخصوصا علاقه مندان به مبحث جانورشناسی از وبلاگ ایشون بازدید داشته باشن که بسیار مفید خواهد بود.

جانورشناسی و زیست شناسی


موضوعات مرتبط: هر چی میخواد دل تنگت

تاريخ : پنجشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۱ | 20:32 | نویسنده : مسئول ارشد وبلاگ! |
 
معروف است که عقب مانده ها چیزی نمی فهمند.چند سال پیش در جریان بازی های پاراالمپیک (المپیک معلولین) در شهر سیاتل آمریکا 9 نفر
از شرکت کنندگان دوی 100متر پشت خط آغاز مسابقه قرار گرفتند.همه این 9 نفر افرادی بودند که ما آنها را عقب مانده ذهنی و جسمی می خوانیم.

آنها با شنیدن صدای تپانچه حرکت کردند. بدیهی است که آنها هرگز قادر به سریع دویدن نبودند و حتی نمی توانستند به سرعت قدم بردارند بلکه هر یک به نوبه خود با تلاش فراوان می کوشید تا مسیر مسابقه را طی کرده و برنده مدال پاراالمپیک شود ناگهان در بین راه مچ پای یکی از شرکت کنندگان پیچ خورد. این دختر یکی دو تا غلت روی زمین خورد و به گریه افتاد.
هشت نفر دیگر صدای گریه او را شنیدند، آنها ایستادند، سپس همه به عقب بازگشتند و به طرف او رفتند. یکی از آنها که مبتلا به سندروم "دان" -عقب ماندگی شدید جسمی و ذهنی - بود، خم شد و دختر گریان را بوسید و گفت : این دردت رو تسکین میده.سپس هر 9 نفر بازو در بازوی هم انداختند و خود را قدم زنان به خط پایان رساندند.در واقع همه آنها اول شدند. تمام جمعیت ورزشگاه به پا خواستند و 10 دقیقه برای آنها کف زدند
.
کاش ما هم چیزی نمی فهمیدیم


موضوعات مرتبط: هر چی میخواد دل تنگت

تاريخ : سه شنبه یازدهم مهر ۱۳۹۱ | 20:21 | نویسنده : خ شادی دلکش |

- عکس برنده جایزه اول: این عکس را «ماریو دی استفانو» از دانشگاه ناپل  گرفته است. عکس نشاندهنده جلبک‌های تک سلولی است که به یک جاندار دریازی بی‌استخوان Eudendrium racemosum چسبیده‌اند،‌ این عکس به کمک میکروسکوپ الکترونی گرفته شده است:


موضوعات مرتبط: just biology

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هشتم مهر ۱۳۹۱ | 17:27 | نویسنده : مسئول ارشد وبلاگ! |

هریک از اینها مصداق کدام فیلم هستند.

 

DNA = مردی که می خواست سلطان باشد.

 

mRNA = پستچی همیشه دوبار زنگ می زند.

 

گلوکز = ارباب حلقه ها

 

آنتی ژن = بیگانه

 

لیزوزوم = نابودگر

 

میتوکندری = آسمانخراش جهنمی

 

کلروپلاست = شرک (غول سبز)

 

ویروس ایدز = تغییر چهره

 

واکوئل = دنیای آبتاريخ : چهارشنبه پنجم مهر ۱۳۹۱ | 9:53 | نویسنده : مسئول ارشد وبلاگ! |

نويسنده:محمد آروین
منبع:کشاورز تنها
هر نوع حشره ای را می توان در مایع نگهداری کرد .حشرات را میتوان بطور موقت تا موقعی که برای سنجاق کردن آنها پیدا شود در مایع ذخیره کرد و بیشتر جمع آوری کنندگان ذخیره مجموعه خود در مایع را به خشک انبار کردن آنها در پاکتها یا بسته ها ترجیح می دهند.با وجود نمونه های نگهداری شده در مایعات معمولا به آسانی آنهایی که سنجاق شده یا در پولک مقوایی مونتاژ شده قابل بررسی نیستند و بطور کلی هر حشره ای که میتواند خشک نگهداری شود بایستی در سنجاق و یا پولک مقوایی مونتاژ شود.
نمونه هایی که نگهداری آنها در مایعات روش استاندارد نگهداری است عبارتند از:
1- حشرات نرم تن(مثلا یکروزه ها-بال موداران-بهاره ها-دوبالان کوچک و غیره)که اگر سنجاق شده و در جریان هوا خشک شوند چروکیده شده و پیچ وتاب بر می دارند.
2-تعداد زیادی از حشرات کوچک که هر گاه در لا میکروسکپی مونتاژ شوند بهتر می توان جزییات آنها را بررسی کرد(مثلا: شپشها-ککها-تریپسها-پادمان-و غیره).
3-لاروها و اکثر پوره های حشرات.
4-دیگر بندپایان غیر از حشرات.
مایع همگانی مصرفی برای نگهداری حشرات و دیگر بندپایان آلکل اتیلیک(70-80 در صد)است.اگر برخی مواد دیگر به آلکل اضافه شوند برای نگهداری و تثبیت نسوخ نمونه ها بهتر است.متداولترین تغییرات در آلکل اتیلیک بشرح زیر است:
محلول هود Hoods solution :
آلکل اتیلیک 80-70 درصد 95 سانتیمتر مکعب
گلیسیرین 5 سانتیمتر مکعب
محلول کال Kahles solution
محلول آلکلی بوءن Alciholic bouins solution
آلکل اتیلیک را می توان بعنوان عامل کشنده برای بیشتر حشرات و دیگر بند پابان مصرف نمود ولی برای لارو حشرات بعنوان کشنده رضایت بخش نیست.عوامل کشنده متداول برای لارو ها عبارتند از:
مخلوط کا آد KAAD mixture
مخلوط گزا XA mixture :
آلکل اتیلیک 95 درصد 50 سانتیمتر مکعب
گزیلن 50 سانتیمتر مکعب
آگر کاآد مصرف شود مقدار کروزن بایستی برای لاروها ی تن نرم مانند لارو مگسها کاهش داده شود.لاروهایی که با هر یک از این مخلوطها کشته می شوندپس از نیم تا 4 ساعت آماده انتقال به آلکل هستند.و باید الکل در چند روز اول تعویض گردد چون الکل با مایعات بدن حشراتی که داخل آن هستند رقیقتر می شود
موضوعات مرتبط: just biology

تاريخ : یکشنبه دوم مهر ۱۳۹۱ | 9:50 | نویسنده : مسئول ارشد وبلاگ! |
سازمان بین المللی حفاظت از منابع طبیعی و گروه متخصصان " IUCN " بولتن دوزیستان گمشده جهان را که زیست شناسان به شدت در جستجوی آنها هستند منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این لیست نام وزغ طلایی قرار دارد که آخرین بار سال 1989در کاستاریکا دیده شده است. این وزغ طلایی با نام لاتین "Incilius periglenes" در لیست 10 تایی تحت تعقیب ترین جانداران دوزیست مقام اول را دارد و یکی از مشهورترین گونه های گم شده است که جمعیت آنها تقریبا منقرض شده است.

وزغ طلایی

در ادامه تصاویر 10 دوزیست که در لیست مهمترین دوزیستان گم شده جهان قرار داشته و به تازگی منتشر شده اند را مشاهده می کنید:

 ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه دوم مهر ۱۳۹۱ | 9:41 | نویسنده : مسئول ارشد وبلاگ! |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.